کودکی از جنس نارنجک...

کیسه های خاکی و خونی

خط مرزی را جدا می کرد

دشمن بد عهد بی انصاف

با هجوم بی امان خود

 مرزها را جابه جا می کرد

از میان آتش و باروت

می وزید از هر طرف ، هرجا

تیرهای وحشی و سرکش

 موشک و خمپاره و ترکش

آن طرف نصف جهان با تانک های آتشین در راه

این طرف ، ایرانیان تنها

این طرف تنها سلاح جنگ، ایمان بود

خانه های خون و خاک خورده

مهد شیران و دلیران بود

شهر خونین ، شهر خرمشهر

در غروب آفتاب خویش

چشم در چشم افق می دوخت

دردهان تانک هامی سوخت

شهر، ازآن سوی سنگرها

شیرمردان را صدا می زد :

«آی ،ای مردان نام آور

ای همیشه نامتان پیروز

بی گمان امروز

فصلی از تکرار تاریخ است

گر بماند دشمن ، از هرسو

خانه هامان تنگ خواهد شد

ناممان دردفتر تاریخ کوچک و کم رنگ خواهد شد

خون میان سنگر آزادگان جوشید

مثل یک موج خروشان شد

کودکی از دامن این موج بیرون جست

از کمند آرزوها رست

چشم او در چشم دشمن بود

دست او در دست نارنجک

***

جنگ ،جنگی نابرابر بود

جنگ ، جنگی فوق باور بود

کودک تنها ، به روی خاکریزآمد

 صد هزاران چشم ، قاب عکس کودک ما شد

خط دشمن گیج و سرگردان

 چشم ها از این و آن پرسان :

«کیست این کودک ؟!

او چه می خواهد از این میدان؟!

صحنه ی جانبازی است این جا؟!

یا زمین بازی است این جا» ؟!

دشمنان کور دل ، اما

در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند

تیغ آتش خیز «دستان »را نمی دیدند

درنگاهش خشم و آتش را نمی دیدند

بر کمانش تیر «آرش» را نمی دیدند

در رگش خون« سیاوش» را نمی دیدند

کودک ما بغض خود را خورد

چشم در چشمان دشمن کرد

با صدایی صاف و روشن گفت :

«آی ای دشمن !

 من حسین کوچک ایران زمین هستم

 تانک های شومتان را در کمین هستم

مثل کوهی آهنین هستم ».

***

ناگهان تکبیر ، پر وا کرد

در میان آتش و باروت غوغا کرد

کودکی از جنس نارنجک

 در دهان تانک ها افتاد ...

لحظه ای دیگر

از تمام تانک ها ، تنها

 تلّی از خاکستر خاموش

ماند روی دست های دشت

 آسمان از شوق ، دف می زد

 شطّ خرمشهر ، کف می زد

شهر یکباره به خویش آمد

چشم اشک آلوده را وا کرد

بر فراز گنبدی زیبا

درسه رنگ جاودان ما

قصه ی تکرار آرش را ،

باز هم خواند و تماشا کرد.

 

 

 

 

 

کودکی از جنس نارنجک ، محمدگودرزی دهریزی ،با اندکی تلخیص و تغییر

/ 0 نظر / 426 بازدید